Polskie Uczelnie w rankingach światowych

Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych osobowych

Informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych zawartych w umowie jest Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” w Warszawie z siedzibą przy ul. Nowogrodzkiej 31, 00-511Warszawa, tel.: 22 628 58 62, KRS: 0000176397
  2. Celem przetwarzania danych jest rozliczenie kosztów i archiwizacja dokumentów związanych z udziałem w projekcie.
  3. Podane przez Panią/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO.
  4. Z powołanym w Fundacji Inspektorem Ochrony Danych mogą Państwo się skontaktować kierując korespondencję drogą tradycyjną pod adres siedziby Fundacji (z dopiskiem „IOD”) lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: rodo@perspektywy.org
  5. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia, realizacji i rozliczenia umowy. W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe zawarcie umowy.
  6. Dane udostępnione przez Panią/Pana będą podlegały przekazaniu wyłącznie instytucjom, do których obowiązek przekazania tych danych wynika z przepisów prawa (np. ZUS, US).
  7. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani – na podstawie tych danych – nie będą podejmowane decyzje w sposób zautomatyzowany.
  8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym zakończona zostanie realizacja projektu International Visibility Project (IntVP), tj. od roku 2020 w związku z obowiązkiem przechowywania całej dokumentacji związanej z realizacją niniejszego projektu przez okres nie krótszy nic 10 lat od dnia zakończenia, rozwiązania lub wygaśnięcia umowy.
  9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.