Polskie Uczelnie w rankingach światowych

Audyt Rankingowy Uczelni (ARU)

Audyt rankingowy uczelni jest jednym z głównych elementów International Visibility Project i ma na celu:

  • identyfikację pozycji uczelni w rankingach instytucjonalnych i rankingach „by subject” – wraz z analizą trendów wieloletnich w tym zakresie i prognozą poprawy pozycji,
  • wskazanie mocnych i słabych stron uczelni z punktu widzenia rankingów, ze szczególnym uwzględnieniem działań możliwych do przeprowadzenia w przestrzeni wirtualnej,
  • zarekomendowanie uczelniom (wspólne wypracowanie) zestawu działań merytorycznych i organizacyjnych mających na celu poprawę ich pozycji w rankingach,
  • monitoring (w trakcie trwania projektu) w zakresie wdrażania rekomendacji.

Z powyższego wynikają szczegółowe cele audytu, mające na celu ustalenie stanu faktycznego przygotowania uczelni do ewaluacji rankingowej, w szczególności:

  • rozpoznanie rozwiązań organizacyjnych na uczelni w zakresie opracowywania i raportowania danych do organizacji rankingowych,
  • wskazanie możliwości poprawy struktury i zawartości angielskojęzycznych stron www,
  • wskazanie możliwości optymalizacji sposobów raportowania danych dla organizacji rankingowych,
  • przygotowanie propozycji dokonania (we współpracy z MNiSW, GUS, OPI PB i UPRP) zmian w sposobie raportowania danych, dla ich harmonizacji na poziomie krajowym i międzynarodowym,
  • = analiza systemu opracowywania, uzupełniania i monitoringu danych naukometrycznych dotyczących uczelni.

Audyt wstępny uczelni przeprowadzony został w IV kwartale 2019 roku. Uczestniczyło w nim 23 ekspertów polskich i zagranicznych, którzy ocenili Raporty Samooceny, przygotowane przez uczelnie w oparciu o Manual Audytu 2019. Raporty te były omawiane podczas wizyt w uczelniach Zespołów Oceniających, składającego się minimum z dwóch osób. Przewodniczący zespołów przygotowali następnie „Raporty podsumowujące” odnoszące się zarówno do Raportów Samooceny, jak i rezultatów wizyty on site. Uogólnieniem wniosków z przeprowadzonych audytów rankingowych był „Raport zbiorczy 2019” przygotowany przez Fundację Edukacyjną „Perspektywy”.

Audyt Rankingowy Uczelni 2020 – przeprowadzany w ramach International Visibility Project (IntVP) – stanowi uzupełnienie i dopełnienie audytu wstępnego zrealizowanego w 2019 roku, podczas którego oceniono 20. polskich uczelni akademickich uczestniczących w projekcie.

Więcej ionformacji na temat samego audytu i jego procedury znajdziecie Państwo w publikacji Manual Audytu Rankingowego Uczelni 2020.

Do pobrania: