Polskie Uczelnie w rankingach światowych

Założenia

Jednym z głównych celów reformy szkolnictwa wyższego i nauki w Polsce – wprowadzanej na mocy „Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce”  z 20 lipca 2018 roku – jest podniesienie poziomu badań naukowych i ich większe umiędzynarodowienie. Zawarte w ustawie rozwiązania w zakresie wspierania uczelni badawczych – oparte na międzynarodowych standardach – stwarzają szansę na poprawienie pozycji polskich szkół wyższych w światowych rankingach akademickich, w tym w rankingach „by subject” (kierunkowych). Wymaga to głębszego zrozumienia specyfiki tych rankingów i właściwego ukierunkowania wysiłków uczelni.

W tym kontekście Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” podjęła się realizacji dwuletniego projektu „doskonałości akademickiej”, który przyczyni się do:

  • wykształcenia w wiodących ośrodkach akademickich profesjonalnych kadr menedżerskich i specjalistycznych posiadających kompetencje w zakresie rankingów akademickich i  znających kluczowe aspekty tworzenia międzynarodowej reputacji uczelni,
  • zwiększenia postrzegalności (visibility) i budowania wizerunku polskich uczelni na arenie międzynarodowej,
  • podniesienia – w rezultacie zrealizowanych działań – pozycji polskich uczelni w międzynarodowych rankingach akademickich.

Do współpracy zaproszono Konferencję Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Ośrodek Przetwarzania Informacji PIB (operatora systemu POL-on), dostawców baz danych: Elsevier oraz Clarivate Analytics, międzynarodową organizację IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence, a także innych partnerów z obszaru szkolnictwa wyższego i jego ewaluacji.